วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิธีการสอน : หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

วิธีการสอน : หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฟังและพูดภาษาอังกฤษนี้ เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่สอนตามหลักการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการสอนเด็กให้พูดภาษาใดๆก็ตาม ซึ่งคุณแม่จะสอนให้ลูกมีความมั่นใจก่อน ด้วยการพูดให้เด็กฟังซ้ำๆจนจำได้ แล้วเด็กก็จะเลียนเสียงออกมาได้ และเมื่อเด็กพูดผิดก็ต้องแก้ไขให้ในทันทีเพื่อไม่ให้จำแบบผิดๆ เมื่อเด็กมีความมั่นใจว่าพูดไม่ผิดแล้วก็จะกล้าพูดออกมาเอง
หลักการในการสอน “หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ” ของทางโรงเรียน1. ครูผู้สอนจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเพิ่มทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน2. เน้นให้นักเรียนมีความแม่นยำในการพูดภาษาอังกฤษ มากกว่าการพูดได้ แต่พูดแบบผิดๆและสำเนียงไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละครั้งที่เรียน ครูจะไม่สอนเยอะมากเกินไป แต่จะเน้นที่ความถูกต้องแม่นยำและสำเนียงดี เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆด้วยความแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ประมาณ 1000 ประโยคอย่างแม่นยำและสำเนียงดี แบบชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)3. วิธีการสอน เป็นวิธีการสอนที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสนุก ในระหว่างการสอนจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้สมองคิดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา ละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความอายและไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไม่รู้ตัว4. ในระหว่างการสอน จะสร้างสต๊อกประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน ให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หากออกเสียงไม่ถูกต้อง จะแก้ไขทันที เพื่อให้นักเรียนจดจำการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

the teacher easy words.

the teacher easy words.

จุดหมาย

1. เพื่อให้ครูได้ฝึกใช้ทักษะการสอน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สื่อ
3. รู้จักใช้เทคนิคในการพูด


1. The teacher used easy words.2. The teacher use the pictures.


3. The teacher had technique by using for the examples.


4. The teacher told o students for pair group of work.


5. The teacher had checking for the students’ understanding after teached.


6. The teacher asked the students then who wanted to answer the question please rest the hand, up.


7. The teacher had explain on the blackboard in class room.


8. The teacher had explain by using the looks.